Zahtjev za dostavu ponude za angažovanje dva master trenera za realizaciju obuke mentora

Poštovani,

U okviru grant ugovora zaključenog sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u sklopu projekta „Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini“-SEDEP, koji finansiraju  Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit - BMZ) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona implementira projekat „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanja s fokusom na zelenu transformaciju“ (u daljem tekstu: Projekat).

Projekat se implementira u periodu od januara 2024. do januara 2026.godine.

Generalni cilj Projekta je dalji razvoj i integracija elemenata dualno organizovanog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja i obuke (u daljem tekstu: SSO) Zeničko-dobojskog kantona, s fokusom na zelenu transformaciju. Specifični ciljevi projekta obuhvataju sljedeće: uspostavu metodologije i procedure prikupljanja i analiziranja podataka u vezi sa SSO, te provođenje studije praćenja (tzv. Tracer study) na godišnjem nivou; ozelenjavanje ishoda učenja; razvoj okvira za sistemsku integraciju mentora praktične nastave kod privrednih subjekata i master trenera; povećanje interesa privrednih subjekata za učešće u praktičnoj nastavi; podizanje svijesti javnosti o dualno organizovanom obrazovanju sa posebnim fokusom na zelenu transformaciju.

Dugoročno, kao rezultat poboljšanog sistema SSO, očekivan je doprinos većoj zapošljivosti mladih u ZDK, te osiguranje kvalifikovane radne snage neophodne za održiv ekonomski razvoj zemlje.

I. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je angažovanje dva (2), od strane organizacije GIZ, certificirana master trenera za realizaciju obuke mentora-lica iz kompanija zaduženih za realizaciju praktične nastave učenika srednjih stručnih škola sa područja ZDK. 

Lista aktivnosti master trenera u okviru angažmana:

  1. 1. Priprema za obuku mentora koja uključuje izradu radnih materijala u skladu sa dobijenim informacijama od strane osoblja Privredne komore ZDK o profilima učesnika koji će pohađati obuku, te pripremu Dnevnog reda za sva tri dana obuke
  2. 2. Realizacija obuke mentora u skladu sa prethodno razvijenom pripremom, koja uključuje tri dana intenzivnog rada sa učesnicima, u trajanju od 8 sati po danu 

Ukupno trajanje angažmana master trenera je 7.5 dana. 

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona će sve podatke i dokumente proizašle iz gore navedenih aktivnosti esperta koristiti isključivo za potrebe implementacije projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“/“Enhancing the Framework for Sustainable TVET, with Focus on Green Transformation.“ 

Ponuda mora sadržavati sve navedene bruto cijene za rad master trenera po danu angažmana i ukupno bruto vrijednost ponude predmetne nabavke. 

II. KVALIFIKACIJE MASTER TRENERA

Kako bi ponuda bila prihvatljiva, ista mora sadržavati slijedeće:

  • Biografija;
  • Certifikat za master trenera izdat od strane organizacije GIZ.

III. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE:

Kriterij za izbor/dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, koja sadržava dokaze o ispunjavanju potrebnih kvalifikacija master trenera, navedenih u tački II ovog Zahtjeva. 

Ponuđači će po okončanju postupka nabavke, putem e-maila, biti informisani o ishodu predmetne nabavke, tako što će im biti dostavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te će na istu imati pravo žalbe u roku od 7 dana. 

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponude dostaviti putem maila pkzedo@bih.net.ba ili lično u zgradu Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, III sprat, najkasnije do 03.06.2024.godine do 15:00 sati. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.

Zahtjev za dostavu ponude_master treneri